คำนวณราคาแพ็คเกจ
ตามการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
เลือกจำนวนแอดมิน
เพิ่มจำนวนแอดมินละ
150 บาท
เลือกจำนวนช่องทาง
เพิ่มจำนวนช่องทางละ
150 บาท x จำนวนแอดมิน
บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT)