คำนวณราคาแพ็กเกจ
ตามการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
เลือกจำนวนสมาชิก
เพิ่มจำนวนสมาชิกละ
150 บาท
เลือกจำนวนช่องทาง
เพิ่มจำนวนช่องทางละ
150 บาท x จำนวนสมาชิก
บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT)